Tamako, Kanna, Midori  | Tamako Market 

(Source: keiko-chan)